top of page
Library_edited_edited.jpg

Thư viện

Phòng Đào tạo sau đại học

Thư viện: Welcome

Tài liệu môn học

Đây là tài liệu mở của trường Đại học Thành Đông dành tặng tất cả học viên tham gia học tại trường và các trường khác

Ngành Quản trị kinh doanh

Tài liệu tham khảo các môn học thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh của Đại học Thành Đông

Quản lý kinh tế

Tài liệu tham khảo các môn học thạc sĩ ngành Quảnlý kinh tế của Đại học Thành Đông

Quản lý đất đại

Tài liệu tham khảo các môn học thạc sĩ ngành Quản lý đất đai của Đại học Thành Đông

Luật kinh tế

Tài liệu tham khảo các môn học thạc sĩ ngành Luật kinh tế của Đại học Thành Đông

Thư viện: Files

luận văn

Reaching a Deal

quản lý kinh tế

Blurred people mingling

luật kinh tế

quản trị kinh doanh

School Application

quản lý đất đai

Reaching a Deal
Thư viện: What's Happening
bottom of page