top of page
92637475e7eb1db544fa.jpg

Giới thiệu

Phòng Quản lý đào tạo sau đại học

Ra đời từ năm 2018, Phòng Quản lý đào tạo sau đại học khởi đầu với chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Quản lý kinh tế và Điều dưỡng. Đến nay, Trường đã có 5 chuyên ngành thạc sĩ

Giới thiệu chung: About Us
unnamed.png

Quyết định thành lập phòng đào tạo sau đại học

Hải Dương, ngày 24 tháng 1 năm 2018

Được thành lập với tiêu chí chính là tăng cường chức năng quản lý cũng như tăng cao sự chuyên môn hóa và tốc độ xử lý công việc đối với các lớp sau đại học nhằm thuận tiện cho học viên cũng như sự nhà trường.

Giới thiệu chung: Our Mission
f2cda417d5802fde7691.png

Chức năng nhiệm vụ

1. Xây dựng chương trình và lập kế hoạch phát triển đào tạo bậc sau đại học theo yêu cầu của Trường và nhu-cầu của xã hội;
2. Chù trì phát triển loại hình liên kết, liên doanh họp tác đào tạo, bồi dưỡng sau đại học với các trường, viện, các đối tác khác trong và ngoài nước. Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng mục tiêu, nội dung, chương trình, giáo trình, tài liệu học tập và nghiên cứu.
3. Xây dựng và thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập bậc sau đại học; Tổ chức và quản lý quá trình học tập và nghiên cứu của học viên cao học và nghiên cứu sinh; lưu trữ hồ sơ của học viên, nghiên cứu sinh, bài thi theo quy định; tiếp nhận và xử lý các loại đơn từ, hồ sơ, văn bản liên quan đến công tác đào tạo sau đại học; cấp thẻ học viên, giấy chứng nhận học viên, giấy chứng nhận kết quả học tập và các giấy tờ khác của học viên thuộc thẩm quyền của đơn vị;
4. Thường trực Hội đồng tuyển sinh Sau đại học: đề xuất và thực hiện chì tiêu tuyển sinh, thông báo, tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh và xây dựng phương án điểm chuẩn tuyển sinh sau đại học trình hội đồng;
5. Phối hợp phòng Khảo thi và Đảm bào chất lượng tổ chức thi; quản lý điểm thi; thực hiện kiểm định định chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đánh giá năng lực giảng dạy cùa giảng viên, chất lượng học tập của học viên cao học, nghiên cứu sinh; đánh giá tính phù họp của sản phẩm đào tạo với yêu cầu cùa người sừ dụng lao động làm cơ sờ cho đổi mới chương trình, giáo trình, phương pháp đào tạo;
6. Phổi họp với Phòng ĐT- NCKH tổ chức các hoạt động nghiên cửu khoa học, ứng dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu phục vụ thực tế, gẳn kết nghiên cứu với các hoạt động đào tạo sau đại học;

Giới thiệu chung: About Us

Các quyết định liên quan đến sau đại học

Các quyết định của cơ quan chức năng

Teacher Writing a Formula on a Blackboard
Giới thiệu chung: Academics
tot-nghiep-dh.jpg

Hình ảnh

Lưu trữ các hình ảnh của phòng Đào tạo sau đại học và củ học viên các lớp cao học

Giới thiệu chung: Image
bottom of page